Дурга Аштоттара-шата Нама Стотра

.. durgāṣṭōttara śatanāmastōtram .. 
Гимн 108-ми имён Дурги. Вишвасара тантра. 
Перевод с санскрита: Savitri Devi.

śatanāma pravakṣyāmi śṛṇuśhva kamalānane .
yasya prasādamātreṇa durgā prītā bhavetḥ satī ..1..

Сати Деви сказала: O, Лотосоликая! Слушай же те поведанные Мною сто [восемь] имен, с помощью которых Мать Дурга должна быть почитаема.
oṃ ..
satī sādhvī bhavaprītā bhavānī bhavamocanī .
āryā durgā jayā cādyā trinetrā śūladhāriṇī .. 2..
1 satī Сама Истина
2 sādhvī Целомудренная
3 bhava-prītā Любимая всем сущим
4 bhavānī Дарующая жизнь, Сущая
5 bhava-mocanī Освобождающая все сущее
6 āryā Благородная
7 durgā Труднодостижимая
8 jayā Победоносная
9 ādyā Изначальная
10 tri-netrā Треокая
11 śūla-dhāriṇī Держащая копье
pinākadhāriṇī citrā caṇḍaghaṇṭā mahātapāḥ .
mano buddhirahaṇkārā cittarūpā citā citiḥ .. 3..
12 pināka-dhāriṇī Держащая лук Пинака
13 citrā Ярко одетая, Выдающаяся, Читра
14 caṇḍa-ghaṇṭā Издающая гневный звук, Чандагантха
15 mahā-tapā Излучающая огромный жар
16 manas Представленная умом,
17 buddhī Олицетворённая разумом,
18 ahańkārā Воплощённая в эго
19 citta-rūpā Принимающая форму сознания
20 citā Являющаяся на погребальном костре
21 citī Само понимание
sarvamantramayī sattā satyānanda svarūpiṇī .
anantā bhāvinī bhāvyā bhavyābhavyā sadāgatiḥ .. 4..
22 sarva-mantra-mayi Наполняющая собой все мантры
23 sattā Само совершенство
24 satya-ananda-svarūpiṇī Сущность вечного Блаженства
25 anantā Бесконечная
26 bhāvinī Добродетельная, Прекрасная
27 bhāvyā Воплощенная в будущем
28 bhavyā Существующая
29 abhavyā Несуществующая
30 sadā-gatī Вечно Движущаяся
śāmbhavī devamātā ca cintā ratnapriyā sadā .
sarvavidyā dakṣakanyā dakṣayajñavināśinī .. 5..
31 śāmbhavī Милостивая
32 deva-mātā Мать богов
33 cintā Являющаяся мыслями
34 ratna-priyā Любящая драгоценности
35 sarva-vidyā Всезнающая
36 dakṣa-kanyā Дочь Дакши
37 dakṣa-yajña-vināśinī Нарушившая жертвоприношение Дакши
aparṇānekavarṇā ca pāṭalā pāṭalāvatī .
paṭṭāmbara parīdhānā kalamañjīrarañjinī .. 6..
38 aparṇā Соблюдающая аскезу неедения, Не [имеющая] привязанностей
39 aneka-varṇā Имеющая разные оттенки тела
40 pāṭalā Краснотелая
41 pāṭala-avatī Одетая в красные одежды
42 paṭṭa-ambara-paridhānā Облаченная в воздушные (эфирные) одежды
43 kala-mañjīra-rañjinī Носящая браслеты с колокольчиками
ameyavikramā krurā sundarī surasundarī .
vanadurgā ca mātaṅgī mataṅgamunipūjitā .. 7..
44 ameya Неизмеримая
45 vikramā Доблестная
46 krūrā Грозная
47 sundarī Красавица, Госпожа
48 sura-sundarī Госпожа богов
49 vana-durgā Труднодостижимая , Живущая в лесу
50 mātaṅgī Матанги
51 matańga-muni-pūjitā Почитаемая мудрецом Матангой
brāhmī māheśvarī caindrī kaumārī vaiṣṇavī tathā .
cāmuṇḍā caiva vārāhī lakṣmīśca puruṣākṛtiḥ .. 8..
52 brāhmī Брахми, Энергия (Шакти) Брахмы, Творящая
53 māheśvarī Махешвари, Шакти Шивы, Повелевающая
54 Аindrī Аиндри, Шакти Индры, Стремящаяся
55 kaumārī Каумари, Шакти Картикеи, Обладающая
56 vaiśnavī Вайшнави, Шакти Вишну, Поддерживающая
57 cāmuṇḍā Чамунда (Убившая Чанду и Мунду), Гневная
58 vārahī Варахи, Гордая
59 lakśmī Лакшми, Процветание
60 puruṣa-ākṛtī Принимающая человеческую форму
vimalotkarṣiṇī jñānā kriyā nityā ca buddhidā .
bahulā bahulapremā sarvavāhana vāhanā .. 9..
61 vimala-utkarṣiṇī Способствующая очищению (от грехов)
62 jñānā Само знание
63 kriyā Само действие
64 nityā Вечная
65 buddhi-dā Дарующая мудрость
66 bahulā Существующая везде и во всем
67 bahula-premā всеми Любимая
68 sarva-vāhana-vāhanā Передвигающаяся на всех ваханах(средствах передвижения)
niśumbhaśumbhahananī mahiṣāsuramardinī .
madhukaiṭabhahantrī ca caṇḍamuṇḍavināśinī .. 10..
69 niśumbha-śumbha-hananī Уничтожившая Шумбху с Нишумбхой
70 mahiṣa-asura-mardinī Убившая Махишасуру
71 madhu-kaitabha-hantrī Погубившая Мадху с Каитабхой
72 canda munda vinaśinī Изничтожившая Чанду и Мунду
sarvāsuravināśā ca sarvadānavaghātinī .
sarvaśāstramayī satyā sarvāstradhāriṇī tathā .. 11..
73 sarva-asura-vināśā Уничтожающая всех демонов
74 sarva-dānava-ghātinī Истребляющая всех из рода Дану
75 sarva-śāstra-mayī Наполняющая собой все Шастры
76 satyā Истиная
77 sarva-astra-dhāriṇī Держащая все магическое (божественное) оружие
anekaśastrahastā ca anekāstrasya dhāriṇī .
kumārī caikakanyā ca kaiśorī yuvatī yatiḥ .. 12..
78 aneka-śastra-hastā Держащая в Своих руках многочисленное оружие
79 aneka-astrasya dhāriṇī Держащая многочисленное божественное оружие
80 kumārī Кумари (форма прекрасной юной девушки)
81 eka-kanyā Девочка
82 kaiśorī Девушка
83 yuvatī Женщина
84 yatī Вдова (Дхумавати)
aprauḍhā caiva prauḍhā ca vṛddhamātā balapradā .
mahodarī muktakeśī ghorarūpā mahābalā .. 13..
85 aprauḍhā Юная
86 prauḍhā Зрелая
87 vṛddha-mātā Пожилая Мать
88 bala-pradā Наделяющая силой
89 maha-udarī Имеющая огромный живот
90 muktakeśā Носящая распущенные волосы
91 ghora-rūpā Принимающая ужасающую форму
92 mahā-balā Великая сила
agnijvālā raudramukhī kālarātristapasvinī .
nārāyaṇī bhadrakālī viṣṇumāyā jalodarī .. 14..
93 agni-jvālā Полыхающая огнем
94 raudra-mukhī Грозноликая
95 kāla-rātrī Темная Ночь [растворения мира]
96 tapasvinī Соблюдающая аскезы
97 nārāyaṇī Дающая людям прибежище, руководство
98 bhadra-kālī Бхадракали (Кали, дарующая милость)
99 viṣṇu-māyā Иллюзия Вишну
100 jala-udarī Обитель непроявленной (растворенной) Вселенной
śivadūtī karālī ca anantā parameśvarī .
kātyāyanī ca sāvitrī pratyakṣā brahmavādinī .. 15..
101 śivadūtī Отправившая Шиву [в качестве посла к демонам]
102 karālī Зияющая
103 anantā Бесконечная, Неизмеримая
104 parama-iśvarī Высшая Властительница
105 kātyāyanī Катьяяни
106 sāvitrī Солнечный блеск
107 pratyakśā Высшая Реальность
108 brahma-vādinī Мудрость Абсолюта

ya idaṃ prapaṭhen-nityaṃ durgā-nāma-śata-aṣṭakamḥ .
nāsādhyaṃ vidyate devi triṣu lokeṣu pārvati .. 16..

Эти сто восемь вечных имен Дурги, необходимо повторять, чтобы созерцать, слышать и познать Богиню трех миров Парвати

dhanaṃ dhānyaṃ sutaṃ jāyāṃ hayaṃ hastinameva ca .
caturvargaṃ tathā cānte labhenmuktiṃ ca śāśvatīmḥ .. 17..

kumārīṃ pūjayitvā tu dhyātvā devīṃ sureśvarīmḥ .
pūjayetḥ parayā bhaktyā paṭhennāmaśatāṣṭakamḥ .. 18..

tasya siddhirbhavedḥ devi sarvaiḥ suravarairapi .
rājāno dāsatāṃ yānti rājyaśriyamavāpnuyātḥ .. 19..

gorocanālaktakakuṅkumeva sindhūrakarpūramadhutrayeṇa .
vilikhya yantraṃ vidhinā vidhijño bhavetḥ sadā dhārayate purāriḥ .. 20..

bhaumāvāsyāniśāmagre candre śatabhiṣāṃ gate .
vilikhya prapaṭhetḥ stotraṃ sa bhavetḥ saṃpadāṃ padamḥ .. 21..

.. iti śrī viśvasāratantre durgāṣṭottaraśatanāmastotraṃ samāptamḥ ..
Таков в священной Вишвасара-тантре «Гимн ста восьми имён Дурги»
МОЛИТВА ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИТИНИ, ЧИТАЄТСЯ МАТІР»Ю 27000 РАЗ.
ॐ Оом Ума Гаури Шива  Дурга Бхадра Бхагавати
Статха Кулдевья Тха Чамунда
Ракшантам Балака Сада

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *