СТАТУТ Громадської Організації «АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ»

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами Засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ»

Протокол № 01

від «06» березня 2019 року

С Т А Т У Т

громадської організації

«АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ»

Київська область – 2019 рік

 

 1. Загальні положення
 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ» (далі – Організація) є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.
 • Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.
 • Організація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
 • Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до цих Законів, а також цим Статутом Організації.
 • Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) з іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними, шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законами України.
 • Організація поширює свою діяльність на територію всієї України.
 • Організаційно-правова форма Організації – громадська організація.
 • Найменування Організації українською мовою:
 • Повне найменування:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ»;

 • Скорочене найменування: ГО «АВАУ».
  • Назва Організації англійською мовою:

Повна: «ASSOCIATION FOR VEDIC ASTROLOGERS OF UKRAINE».

 • Організація має право у встановленому чинним законодавством порядку мати в штаті найманих працівників, використовувати найману працю шляхом укладення трудових договорів, договорів найму. Відносини, що виникають з найманими працівниками, регулюються в межах чинного законодавства України про працю, соціальне забезпечення та соціальний захист.

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Основною метою діяльності Організації є сприяння об’єднанню астрологів України, що свідомо гуртуються на основі знання про всесвіт, які описані у Шрімад Бхагаватам Пурані, та ведичних астрологічних писаннях, для якісного представлення Ведичної Астрології у світі, а також для сприяння наданню професійних послуг у консультуванні, навчанні, та підвищенні професіоналізму астрологів, а також задоволення суспільних, зокрема соціальних, культурних, економічних, творчих, інформаційних, інших прав та інтересів своїх членів.

  • Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні напрями діяльності:
   • Сприяння побудові в Україні Храму-Планетарію, у якому буде показана концепція ведичного світогляду;
   • Сприяння поширенню інформації про діяльність Організації в Україні, та обміну досвідом в цій сфері. Зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для безкоштовного розповсюдження серед населення, в мережі Інтернет, тощо;
   • Видання та поширення посібників та книг, які покажуть практичне застосування і піднесення якості ведичної астрології без мети отримання прибутку;
   • Сприяння проведенню просвітницьких програм та створенню навчального поля, для росту і розвитку учнів, консультантів і викладачів;
   • Сприяння у впроваджені освітніх, науково-методичних, творчих програм по формуванню інтелектуального і соціального розвитку різних верств населення України;
   • Розробка нових освітніх форм та технологій для якісного навчання та особистісного розвитку;
   • Проведення інформаційної діяльності з питань статутної діяльності Організації, зокрема поширення інформації про діяльність Організації, шляхом проведення інформаційних, культурних та освітніх заходів, розміщення публікацій в періодичній пресі, вітчизняних та зарубіжних наукових та науково-популярних виданнях, участі у створенні теле- і радіопередач, відеофільмів, інтернет – контенту, тематика яких витікає з мети і напрямів діяльності Організації;
   • Сприяння вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз;
   • Сприяння формуванню високих стандартів духовних цінностей людини;
   • Сприяння у підвищенні рівня духовності та моральних цінностей суспільства;
   • Організація та проведення просвітницьких програм з використанням різних  методик  для  розвитку самовдосконалення людини;
   • Сприяння організації та проведенню просвітницьких програм з використанням різноманітних методик для самовдосконалення людини;
   • Сприяння у впроваджені нових освітніх, науково-методичних, творчих та інших навчальних програм по формуванню особистого та духовного розвитку різних верств населення України;
   • Сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики;
   • Сприяння організації теле- та радіопрограм, Інтернет-ресурсів з метою розповсюдження інформації щодо роботи Організації та діяльності її членів;
   • Сприяння розвитку та розширенню культурних зв’язків з урядовими та з неурядовими організаціями, в тому числі антирейдерського напрямку;
   • Сприяння зміцненню громадянського миру та національній консолідації в державі;
   • Сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
   • Дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності Організації;
   • Сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів населення;
   • Захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян;

 

 • Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законодавством порядку має право:
  • вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);
  • вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • проводити мирні зібрання;
  • засновувати засоби масової інформації, інформаційні агентства;
  • готувати, друкувати та поширювати у будь-який, незаборонений законодавством спосіб, інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод своїх членів та інших осіб, і реалізації мети Організації;
 • представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;
 • виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;
 • підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;
 • створювати юридичні особи, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети (цілей);
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;
 • проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї діяльності;
 • розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;
 • проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод громадян;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • ідейно, організаційно підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;
 • укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;
 • здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;
 • бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;
 • самостійно проводити опитування громадської думки з соціальних, економічних, гуманітарних, освітніх, просвітницьких та інших питань, та замовляти такі опитування спеціалізованим організаціям, підприємствам, установам;
 • ініціювати, сприяти та проводити у порядку, передбаченому чинним законодавством України навчання та підвищення кваліфікації своїх посадових осіб та штатних працівників;
 • мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.
 • Метою діяльності Організації не є одержання прибутку.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Організація створюється на невизначений термін.
  • Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.
  • Організація може мати власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику (емблема, герб, прапор, інший розпізнавальний знак), зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
  • Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
  • Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
 2. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
  • Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, та які досягли 14 років, які визнають авторитет ведичних писань про всесвіт, які описані у Шрімад Бхагаватам Пурані, та інших ведичних астрологічних писаннях, а також притримуються етикету поведінки ведичних астрологів, та визнають цей Статут і підтримують мету та напрями діяльності Організації, передбачені цим Статутом.
  • Прийняття в члени Організації і вихід з членів здійснюється за рішенням Голови Правління, що визначається внутрішнім положенням, яке затверджується Правлінням за поданням Голови Організації.
  • Прийняття в члени Організації здійснюється Правлінням на підставі особистої письмової заяви, та фотокопії документа що підтверджує особу (паспорт), та вступного внеску на оплату членського квитка та оформлення документів. Заява про прийом в члени Організації подається на ім’я Голови Правління Організації та має бути розглянута не пізніше, ніж протягом місяця з моменту її надходження.
  • Кандидат у члени Організації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правління Організації. На підтвердження членства за рішенням Правління членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення.
  • Кожен член Організацїї зобов’язаний вести чистий спосіб життя, та бути послідовником ведичного знання, брати участь у діяльності Організації, у тому числі відвідувати зібрання, брати участь у заходах, які проводяться Організацією, дотримуватись та виконувати вимоги Статуту і внутрішніх документів органів управління.
  • Члени Організації можуть сплачувати вступні, добровільні та членські  внески.  Рішення про необхідність сплати вступних та членських внесків, а також їх розмір окремо приймає Правління Організації. Члени Організації вправі за власним бажанням здійснювати добровільні внески на адресу Організації в майновій та/або грошовій формі.
  • Член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання особисто заяви на ім’я Голови Правління Організації. Членство в Організації припиняється з моменту подання заяви про вихід із Організації, окрім Голови Правління  Організації, членство в Організації якого припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Правління Організації.
  • Член Організації вправі подати заяву про вихід як особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом.
  • Членство в Організації автоматично припиняється в разі:
   • визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
   • смерті або оголошенням фізичної особи померлою.
  • Правління Організації має право виключити члена Організації зі складу членів Організації у випадках:
   • якщо діяльність члена Організації суперечить меті Організації, перешкоджає її досягненню;
   • систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
   • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
   • систематичного невиконання рішень керівних органів Організації або відмови від їх виконання;
   • систематичної (два і більше разів на рік) несплати членських внесків.
  • Всі члени Організації мають рівні права.
  • Рішення Організації про виключення члена Організації зі складу членів Організації може бути оскаржено таким членом до Загальних зборів Організації та/або суду.
  • У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
  • Члени Організації мають право:
   • одержувати інформацію про діяльність Організації, отримувати програми розвитку та звіти про діяльність Організації;
   • обирати та бути обраним до статутних органів Організації;
   • вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
   • оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації;
   • припинити своє членство в Організації на підставі поданої заяви.
  • Члени Організації зобов`язані:
   • брати участь у роботі Організації;
   • дотримуватись положень цього Статуту;
   • виконувати рішення її керівних органів;
   • сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
   • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Організації;
   • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації;
   • дотримуватися норм моралі та професійної етики;
   • популяризувати ідеї та цілі Організації та сприяти посиленню її престижу;
   • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її членам;
   • своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески.
  • За активну участь у роботі Організації, вагомий внесок у її розвиток, членам Організації можуть присвоюватись почесні звання. Члени Організації можуть заохочуватись також іншим, виключно не матеріальним чином, а також у порядку, передбаченому законодавствам України, представлятись до відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань.
  • Почесним членом Організації за рішенням Правління Організації може бути особа, яка зробила значний внесок у розвиток Організації. Положення про почесних членів Організації затверджується Правлінням Організації. Почесний член Організації отримує членський квиток, в якому вказано його спеціальний статус (почесний член, консультант, викладач, захисник, меценат, тощо), відповідно до Положення про членство.
  • Почесним членам Організації надсилається програма розвитку Організації, звіти про діяльність Організації, періодичні видання, календарі, та інші матеріали, що пов’язані з  роботою Організації.
  • Почесні члени Організації мають право проводити публічні зібрання, викладати та консультувати від імені Організації;
  • Організація може приймати до свого складу асоційованих членів. Асоційованими членами Організації можуть бути особи, які досягли 14 років, підтримують мету та напрями діяльності Організації, визнають її Статут та прийняті Правлінням Організації до складу асоційованих членів Організації в порядку, визначеному цим Статутом.
  • Прийом до складу асоційованих членів Організації здійснюється протягом одного місяця, на підставі особистої заяви фізичної особи на ім’я Голови Правління Організації. На підтвердження членства асоційованих членів Організації можуть видаватися відповідні посвідчення.
  • Асоційовані члени Організації мають право дорадчого голосу на Загальних зборах членів Організації, а їх присутність чи відсутність не впливає на визначення кворуму таких Загальних зборів та їх правомочність.
  • Прийом до складу асоційованих членів Організації здійснюється Правлінням Організації на підставі особистої заяви фізичної особи на ім’я Голови Правління Організації. На підтвердження членства асоційованих членів Організації можуть видаватися відповідні посвідчення.
  • Асоційовані члени Організації мають право:
  • одержувати інформацію про діяльність Організації;
  • вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
  • припинити своє асоційоване членство в Організації;

Асоційований член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання заяви на ім’я Голови Правління Організації. Член Організації вправі подати заяву про вихід як особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом. Членство в Організації припиняється  з моменту подання заяви про вихід із Організації

 • Асоційовані члени Організації зобов`язані:
 • дотримуватись положень цього Статуту;
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
 • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Організацією;
 • популяризувати ідеї та цілі Організації, і сприяти посиленню її престижу;
 • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її членам;
 • своєчасно та у повному обсязі сплачувати встановлені керівними органами Організації внески.
 • Асоційоване  членство в Організації автоматично припиняється в разі;
 • визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;
 • смерті або оголошенням фізичної особи померлою;
 • Правління Організації мають право виключити асоційованого члена Організації зі складу асоційованих членів Організації у випадках:
 • систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
 • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • систематичного невиконання рішень Загальних зборів членів Організації або відмови від їх виконання;
 •   якщо асоційований член протягом одного року не брав участі у роботі Організації.
 • Рішення Правління Організації про виключення асоційованого члена Організації зі складу асоційованих членів Організації може бути оскаржено до суду.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Для здійснення своїх функцій Організація створює організаційну структуру, яка складається із:

  • Загальних зборів;
  • Правління;
  • Голови Правління;
  • Контрольно-ревізійної комісії.
 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.
  • Право брати участь у Загальних зборах мають усі члени Організації.
  • Загальні збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на один рік. За рішенням Правління Організації, ініціативою Голови Правління або Контрольно-ревізійної комісії, або на вимогу не менше ніж 10 % членів Організації, позачергові Загальні збори мають бути скликаними протягом тридцяти днів. Якщо вимога членів Організації не виконана, вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори. Чергові/позачергові Загальні збори мають право приймати рішення за присутності більшості членів Організації (50 % плюс один член). Члени Організації повідомляються про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення органом, який здійснив (ініціював) таке скликання. Повідомлення про скликання Загальних зборів повинно містити дату, час та місце проведення Загальних зборів Організації та порядок денний.
  • Кожен член Організації, який бере участі у Загальних зборах, має один голос. Рішення з будь-якого питання, вказаного в підпунктах (6.6.1), (6.6.5 — в частині відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації), (6.6.7) пункту 6.6. Статуту, потребують більшості в 3/4 голосів членів Організації, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів, які присутні і беруть участь у голосуванні. Член Організації не має права голосу при прийнятті Загальними зборами рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.
  • За рішенням Правління проведення засідань та прийняття рішень Загальних зборів можуть відбуватися шляхом голосування через використання засобів зв’язку. У разі прийняття такого рішення Правління розробляє та затверджує Регламент проведення засідань та прийняття рішень Загальних зборів з використанням засобів зв’язку. Рішення, прийняті на засіданнях Загальних зборів з використанням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня після їх проведення.
  • До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:
   • затвердження Статуту, а також змін до Статуту;
   • визначення основних напрямків діяльності Організації;
   • затвердження звітів і доповідей інших органів управління Організації;
   • обрання, та припинення повноважень членів та Голови Правління, членів та Голови Контрольно-ревізійної комісії;
   • реалізація права власності на майно та кошти Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами Організації іншим органам управління Організації;
   • скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації;
   • прийняття рішення про припинення діяльності Організації (реорганізація або саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
   • Загальні збори можуть також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації.
  • Правління є виконавчим органом Організації та здійснює управління діяльністю Організацією в період між Загальними зборами. Правління обирають Загальні збори терміном на п’ять років. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами. Члени Правління можуть бути переобраними повторно необмежену кількість разів.
  • Засідання Правління скликаються Головою Правління Організації не рідше одного разу на рік, або на вимогу 30 % членів Правління протягом п’яти днів з моменту пред’явлення відповідної вимоги. У разі не скликання засідання Правління протягом п’яти днів з моменту пред’явлення відповідної вимоги, члени Правління мають право самостійно скликати таке засідання. У разі відсутності Голови Правління або неможливості ним виконувати свої повноваження, члени Правління можуть скликати засідання Правління до спливу п’ятиденного терміну з моменту виявлення ініціативи про скликання засідання Правління. Правління має право приймати рішення за присутності більше половини членів. Правління приймає рішення більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління Організації.
  • Про чергове засідання Правління її члени мають бути повідомлені не менше ніж за 10 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, що вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися шляхом передачі телеграм, телефонограм чи електронних листів за 3 дні до дати проведення засідання. При цьому допускається прийняття рішень з невідкладних питань шляхом опитування членів Правління і обміну повідомленнями по електронній пошті. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Правління Організації.
  • Правління може приймати рішення шляхом голосування з використанням засобів зв’язку. У цьому разі Правління попередньо розробляє та затверджує Регламент проведення засідань та прийняття рішень Правління з використанням засобів зв’язку.
  • Для ведення робіт по напрямах статутної діяльності Організації Правління може створювати робочі комітети, визначати їх склад та компетенцію. Комітети підзвітні Правлінню Організації.
  • Голова Правління відповідає за підготовку і ведення засідань Правління і Загальних зборів, зберігання протоколів та іншої документації їх попередніх засідань.
  • До виключної компетенції Правління належить:
   • визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових (чи позачергових) Загальних зборів Організації;
   • затвердження програм діяльності Організації відповідно до Статуту;
   • визначення фінансових та майнових питань Організації, крім випадків та обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, зокрема, п. 6.6.5 цього Статуту;
   • прийняття рішень про заснування юридичних осіб, а також рішень про їх ліквідацію;
   • сприяння розширенню джерел фінансування Організації;
   • затвердження проекту щорічного бюджету Організації та внесення у разі потреби змін до нього;
   • прийняття до (та виключення з) членів Організації;
   • затвердження штатного розкладу;
   • прийняття рішень про заснування громадських спілок;
   • ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління;
   • затвердження Положення про членство в Організації та інших Положень Організації;
   • затвердження механізму сплати вступних і членських внесків та їх розміри;
   • затвердження символіки та іншої атрибутики Організації;
   • прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, визначення місцезнаходження відокремлених підрозділів;
   • прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Організації;
   • здійснення інших повноважень, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
  • Голова Правління Організації забезпечує поточну діяльність та організацію виконання рішень органів управління Організації та є вищою посадовою особою (керівником) Організації. Голова очолює Правління Організації, входить до складу Правління Організації за посадою та головує на засіданнях Правління Організації. У разі неможливості Головою Правління прийняти участь у засіданні Правління Організації, на такому засіданні головує один з членів Правління. Голову Правління Організації обирають Загальні збори терміном на п`ять років. Голова може бути переобраним необмежену кількість разів.
  • Голова Правління Організації в межах своєї компетенції:
   • без доручення (довіреності) діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими юридичними та фізичними особами;
   • керує роботою Організації, контролює виконання статутних вимог, рішень Загальних зборів та Правління Організації;
   • очолює роботу Організації;
   • представляє Організацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Організації;
   • від імені Організації вчиняє правочини, укладає та підписує, вносить зміни та розриває угоди, договори, контракти з будь-якими особами у межах, визначених цим Статутом, розпоряджається коштами та майном Організації;
   • відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи і керує фінансовою діяльністю Організації;
   • має право першого підпису банківських та інших фінансово-розрахункових документів;
   • видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами і працівниками Організації та її робочих підрозділів;
   • здійснює прийняття і звільнення штатних працівників Організації, керує їх діяльністю;
   • складає і подає звіти про діяльність Організації;
   • здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутної мети і напрямів діяльності Організації не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Правління Організації.
  • Голова Правління, у разі неможливості тимчасово виконувати свої повноваження через хворобу чи інші поважні причини, може покласти їхнє виконання на одного із членів Правління, шляхом видання відповідного наказу.
  • У разі неможливості отримання вказаних у п. 6.18. документів від Голови Правління, виконання обов’язків Голови Правління одним із членів Правління здійснюється на підставі рішення Правління. В такому разі засідання Правління щодо вирішення питання покладення обов’язків Голови Правління на одного із членів Правління має бути скликаним членами Правління, у порядок та строки, передбачені п. 6.8. цього Статуту. Голова Правління може будь-коли відновити виконання своїх повноважень шляхом офіційного письмового повідомлення про це членів Правління.
  • Контрольним органом Організації є Контрольно-ревізійна комісія у складі трьох чоловік. Члени Контрольно-ревізійної комісії обираються Загальними зборами терміном на п’ять років. Голова Контрольно-ревізійної комісії обирається Загальними зборами терміном на п’ять років. Кількісний та персональний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається Загальними зборами. У разі недостатньої кількості членів Організації для сформування кількісного та персонального складу Контрольно-ревізійної комісії, Загальні збори можуть відкладати питання про обрання Контрольно-ревізійної комісії до відповідного збільшення кількості членів Організації. Контрольно-ревізійна комісія щорічно звітує про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.
  • Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Правління та Організації в цілому, а також за діяльністю юридичних осіб, що створені Організацією одноособово (надалі – об’єкти контролю).
  • Контрольно-ревізійна комісія контролює:
   • дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених програм;
   • витрату коштів та майна Організації, відповідності їх використання затвердженому бюджету та програмам Організації;
   • ефективність використання майна Організації як самою Організацією, так і заснованими одноособово Організацією суб’єктами підприємницької діяльності;
   • відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям.
  • Контрольно-ревізійна комісія здійснює:
   • підготовку та доведення до відома інших керівних органів Організації результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;
   • складання та подання на розгляд та затвердження Загальними зборами Організації звіту з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Організації;
  • Контрольно-ревізійна комісія скликається Головою Контрольно-ревізійної комісії за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
  • Контрольно-ревізійна комісія має право вирішувати питання, віднесені до її повноважень, за умови присутності на її засіданні більше половини членів Контрольно-ревізійної комісії (50 % плюс 1 голос). Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються більшістю голосів членів Контрольно-ревізійної комісії (50 % плюс 1 голос), присутніх на засіданні та оформляються протоколами, підписаними Головою та членами Контрольно-ревізійної комісії.
  • У разі виявлення в ході перевірок фактів зловживань з боку посадових осіб, керівних органів Організації та інших об’єктів контролю, фактів нецільового використання коштів, майна та інших активів Організації, інших фактів, що ставлять під загрозу нормальне функціонування та імідж Організації, Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати від Правління скликання Загальних зборів для розгляду виявлених фактів та зловживань по суті та прийняття відповідних рішень. Вимога Контрольно-ревізійної комісії про скликання Загальних зборів може міститися в протоколі засідання Контрольно-ревізійної комісії та має бути чітко обґрунтованою, з долученням у разі необхідності відповідних документів (або їх копій) та інших доказів. В такому випадку Правління зобов’язане розглянути вимоги Контрольно-ревізійної комісії та скликати засідання Загальних зборів, з дотриманням порядку та строків, вказаних у п. 6.3. цього Статуту.
 2. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних та контрольних органів Організації, подавши заяву на ім`я Голови Правління або у Правління Організації. Рішення керівних та контрольних органів Організації можуть бути оскаржені в судовому порядку.
  • Скарги на рішення, дії та бездіяльності керівних органів відокремлених підрозділів, Голови Правління, розглядаються Правлінням Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.
  • Скарги на рішення, дії та бездіяльності Правління Організації, а також Контрольно-ревізійної комісії розглядаються черговими або позачерговими Загальними зборами Організації, але не пізніше ніж протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.
  • Рішення (дії, бездіяльність) Загальних зборів Організації, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, можуть бути оскаржені та скасовані в судовому порядку.
 3. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Керівні та контрольні органи Організації, керівники відокремлених підрозділів, Правління, а також Контрольно-ревізійна комісія Організації, щорічно звітують про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.
  • Звіт готує окремо кожен керівний орган Організації відповідно до організаційної структури в Організації. Окремо звіт про свою діяльність на займаній посаді готує Голова Правління.
  • У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Організації своїх функцій та обов’язків, результати роботи по основним напрямам діяльності Організації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Організації протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам Організації.
 4. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
  • Організація у відповідності з своїми статутними метою та напрямками діяльності, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
  • Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
  • При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
  • Організація:
   • організовує обмін делегаціями, сприяє організації за участю іноземних партнерів турнірів, змагань, конференцій, виставок, ярмарок, учбово-тренувальних зборів, семінарів, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
   • проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
   • реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.
  • Майно та кошти Організації формується за рахунок:
   • благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
   • добровільних, вступних, членських внесків членів Організації;
   • грантів;
   • коштів або майна, які надходять безоплатно, гуманітарної допомоги;
   • пасивних доходів;
   • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги;
   • придбане в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій;
  • Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.
  • Організація має право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Організації.
  • Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності.
  • Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Організації.
  • Доходи (прибутки) та активи Організації або їх частини, заборонено розподіляти між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Організації, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

 

 1. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
  • Організація та створені нею юридичні особи здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної фіскальної служби та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.
  • Організація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Організації.
  • Фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Організації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.
  • Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Відокремлені підрозділи Організації:
   • не є юридичними особами;
   • утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста; місцезнаходження відокремлених підрозділів визначає Правління;
   • утворюються та припиняють діяльність за рішенням Правління Організації;
   • діють згідно Статуту Організації;
   • користуються майном,  яке  передається  їм  за  рішенням  Правління Організації для досягнення цілей Організації;
   • здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Правління Організації.
  • Відокремлені підрозділи:
   • надають консультативну та іншу допомогу членам Організації та іншим громадянам за їх зверненнями;
   • налагоджують співпрацю та  обмін  досвідом  з  громадськими організаціями свого регіону, сусідніх регіонів, в т.ч. іноземними;
   • за дорученням  Правління Організації  організовують та  сприяють проведенню заходів  Організації у своєму регіоні;
   • беруть участь   у   розробці   заходів   з   питань   обміну   досвідом членів Організації,  що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;
   • здійснюють іншу діяльність згідно Статуту Організації.
  • Керівник відокремленого підрозділу Організації:
   • призначається і звільняється Правлінням Організації;
   • діє на підставі довіреності, виданої Головою Правління Організації;
   • підпорядкований та підзвітний Правлінні Організації;
   • здійснює керівництво відокремленим підрозділом.
  • Звільнення Керівника відокремленого підрозділу та/або закриття відокремленого підрозділу відбувається за рішенням Правління.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).
  • Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її саморозпуску відповідно до цього Статуту та законодавства України. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Організації, як юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.
  • Рішення про реорганізацію Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів. У випадку реорганізації Організації, її права та обов’язки переходять до її правонаступника. Процедура реорганізації Організації здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
  • При припиненні Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
  • У разі прийняття рішення судом про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Зміни до цього Статуту приймаються виключно Загальними зборами Організації.
  • Зміни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.
  • Про зміни до Статуту Організації обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.
 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

15.1. В питаннях, що не викладені та не врегульовані в даному Статуті, Організація   керується положеннями чинного законодавства України.

 ЗАСНОВНИКИ:

Шостак Сергій Георгійович, Хавунко Оксана Любомирівна, Іщенко Андрій Васильович, Станиславський Сергій Олександрович, Рева Віталій Григорович

 

 

 

 

 

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *